Detské pieskoviská môžu priniesť zdravotné riziká

V letných mesiacoch aktuálne vystupuje do popredia problematika detských pieskovísk. Hranie sa detí na pieskoviskách však prináša so sebou viaceré zdravotné riziká vyplývajúce z parazitárneho a mikrobiálneho znečistenia piesku.

Najčastejším zdrojom parazitárnych infekcií sú exkrementy psov a mačiek v pieskovisku, ktoré môžu za určitých okolností spôsobiť ochorenia ako napr. toxokaróza, toxoplazmóza, nákaza detskou pásomnicou. Zdrojom ostatných parazitárnych ochorení ako napr., askaridóza a trichuriáza je infikovaný človek a pôvodcovia týchto nákaz sa do pieskoviska môžu dostať napr. pri polievaní piesku infikovanou vodou. Z mikrobiálnych nákaz prichádza do úvahy najmä salmonelóza a ochorenia spôsobené fekálnymi streptokokmi a termotolerantnými koliformnými baktériami“ vymenúva riziká MUDr. Katarína Slotová, vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.

Pôvodcovia týchto ochorení sa do organizmu dostávajú najčastejšie ústami, ale môže to byť aj prenos sliznicou, či poranenou kožou. Výskyt ochorenia sa môže prejaviť celkovými príznakmi ako sú bolesti hlavy, teplota, únavnosť, zväčšenie lymfatických uzlín, kožné vyrážky. Ďalej sú to príznaky postihnutia zažívacieho systému- bolesti brucha, nevoľnosť, zvracanie, hnačky niekedy s prímesou hlienu a krvi, alebo larvy môžu zaplniť črevo a spôsobiť jeho nepriechodnosť. U niektorých ochorení sa larvy alebo samotné parazity krvnou cestou alebo lymfatickou cestou dostávajú do pľúc, kedy sa ochorenie prejavuje kašľom, larvy škrkavky detskej sú vykašľané, alebo prehltnuté. Pri prenikaní do celého organizmu (napr. pásomnica detská) je následkom aj vytváranie cýst vo vnútorných orgánoch.. U toxoplazmózy je veľkým rizikom skutočnosť, že ak sa dievča v útlom veku nakazí toxoplazmou, infekcia môže prebehnúť nepoznaná a v dospelom veku potom môže spôsobiť ťažké poškodenie plodu počas tehotenstva.

Ako teda zabezpečiť kvalitu piesku na pieskovisku kde sa hrajú deti? „Pre zabezpečenie kvality piesku je dôležitý zdroj piesku a jeho údržba. Piesok má byť z overených zdrojov, nie napr. zbytky piesku na stavbách, pri cestách a pod. Podľa §52 ods.2 zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sú fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby, ktoré prevádzkujú pieskoviská, povinné zabezpečiť ich pravidelné čistenie a udržiavanie tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia zdravia v dôsledku ich mikrobiálneho a iného znečistenia“, konštatuje MUDr. Slotová. Dodáva, že RÚVZ v Banskej Bystrici vykonáva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru kontrolu dodržiavania povinností prevádzkovateľov pieskovísk, a to pravidelné čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie o čom musia byť vedené písomné záznamy. Účinným opatrením je zabezpečenie prekrytie pieskoviska počas jeho nevyužívania, aby sa tak zabránilo vstupu zvierat priamo na piesok, aj keď takéto opatrenie legislatíva neustanovuje. Odborníci tejto inštitúcie vykonávajú aj kontrola kvality piesku. V roku 2011 bolo zo zariadení pre deti a mládež v okresoch Banská Bystrica a Brezno zatiaľ odobratých 20 vzoriek piesku z ktorých 1 nevyhovovala požiadavkám na kvalitu podľa hore uvedenej legislatívy. V tomto prípade bol vydaný zákaz prevádzky pieskoviska a využívanie pieskoviska na hry detí až do doby preukázania vyhovujúcej kvality piesku.

Rodičia by mali vedieť o rizikách infekcie z kontaminovaného pieskoviska a sledovať v akom piesku sa ich dieťa hrá. Je tiež dôležité pozorovať dieťa pri hre a zabrániť mu aby si dávalo ruky do úst, aby konzumovalo piesok. Nebezpečným môže byť aj zlozvyk rodičov prikrmovať dieťa počas hry na piesku. Jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zostáva stále výchova k základným hygienickým návykom – umývanie rúk pred jedlom, po hrách, nevkladanie si rúk do úst a pod. Napriek tomu, že pieskoviská predstavujú pre deti určité zdravotné riziko, nie je vhodné zakazovať deťom hranie sa v nich, nakoľko hra v útlom detskom veku predstavuje prirodzený spôsob, ako si vypestovať sociálne návyky medzi vrstovníkmi, rozvíjať primeraný spôsob komunikácie a jemnú motoriku“, uzatvára tému MUDr. Slotová.

rastlinka 8

ja po poslednej zlej skúsenosti na pieskovisku,jeden pán si tam venčil psíka a vôbec ho nezaujímalo že sú tam deti a všetko chytajú do ruky.Bol dokonca agresívny sme sa rozhodli že si pieskovisko kúpime domov na záhradu.objednali sme si z garden lifu a je pokoj majú super výber a dokonca chodia aj susedove deti