Staroba a starnutie

Starnutie je prirodzený jav, ktorý sa týka každého človeka bez rozdielu. Jeseň života so sebou prináša ako každé obdobie pozitívne chvíle ale aj tie negatívne. Zisťovali sme aké sociálne a zdravotné problémy vás v tejto životnej etape môžu stretnúť.
### Demografické starnutie

Tretie tisícročie so sebou prinieslo nepriaznivý populačný vývoj. Realitou dnešných dní je demografický fenomén staroby, ľudia žijú dlhšie, narastá počet starých ľudí oproti ostatnej populácii. Detí sa rodí čoraz menej. Tieto skutočnosti sa pravdepodobne odrazia v blízkej budúcnosti, kedy môžeme očakávať zaťaženie ekonomiky štátu nečakane vysokými finančnými nárokmi práve starou populáciou. V roku 2001 na jedného dôchodcu pracovalo 3,5 zamestnaného človeka, dnes je to oveľa menej. Napriek pribúdaniu starých ľudí je povinnosťou, podľa svojich možností a ekonomickej úrovne, urobiť všetko pre komfort starých obyvateľov. Jedine to je cesta zabezpečiť ľudské právo starého človeka na dôstojnú starobu.

Sociálne problémy staroby

Starý človek nie je charakteristický iba svojim vekom, sociálnym stavom a potrebou pomoci, vyznačuje sa i krehkosťou, podobnou pri detskom veku. Vzniká narastajúca závislosť na inej osobe. Trpí bolesťou, utrpením, nezdarmi, ale i úzkosťou, nepokojom, obavami z budúcnosti, samoty, choroby, závislosti či chudoby (často je nemajetný a závislý na dôchodku). Mnoho razy trpí pohŕdaním zo strany okolia (kult mladosti v súčasnom živote).

Inšpirujte sa: Má 78 a stále na sebe maká!

Zdravotné problémy staroby

Úspechom medicíny je schopnosť predĺžiť život človeka i napriek jeho rôznym ochoreniam, najmä kardiovaskulárnym, nervovým (Parkinsovaalebo Alzheimerova choroba, zmeny intelektu, podmienené vekovými degeneratívnymi zmenami mozgu) pohybovým (degeneratívne ochorenia pohybového ústroja) atď. U starých ľudí sa stretávame často i s poruchami vnímania – fyziologický pokles kognitívnych funkcií, ale i vylučovania (inkontencia - mimovoľný, nedobrovoľný únik moču), obstipácia – zápcha) a spánku. Zaznamenávame pokles funkčnosti zmyslových orgánov – zhoršenie sluchu, zraku, chuti ...

Vybrané pojmy

Staroba - stav obmedzenej prispôsobivosti požiadavkám života. Začína približne v čase vyhasínania schopnosti plodiť, je ukončená smrťou.

Trvanie života – maximálna dĺžka života je cca 115 rokov.

Stredná dĺžka života (štatistický údaj, udávajúci priemerný očakávaný vek, ktorého sa dožijú členovia danej populácie v rovnakom veku. Pri výpočte sa odlišuje stredná dĺžka života podľa pohlavia, ženy sa dožívajú v priemere o desatinu dlhšie než muži), individuálny vek je podmienený geneticky. Podľa údajov zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva Slovenska za roky 2009 až 2011 je priemerný vek dožitia slovenského muža nad 71 rokov, slovenské ženy sa v priemere dožívajú takmer 79 rokov. Oproti roku 2001 sa tzv. stredná dĺžka života zvýšila u mužov o 2,1 roka a u žien o 1,3 roka. V rámci okresov vykazujú podľa zistení Štatistického úradu (ŠÚ) SR najväčšiu dlhovekosť muži v Trenčianskom, Piešťanskom či Banskobystrickom okrese, ženy sa zasa v priemere najviac dožívajú v Bardejovskom či Zvolenskom okrese. Najkratšia stredná dĺžka života mužov pod 67 rokov je v okrese Čadca, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Rimavská Sobota, Sobrance a Trebišov. Juhom Slovenska sa tiahne od okresu Dunajská Streda až po Trebišov takmer súvislý pás s najkratšou dĺžkou života žien. V najzdravšej európskej krajine, vo Švédsku, žijú muži o takmer osem rokov dlhšie ako naši. Francúzske ženy majú najdlhšiu strednú dĺžku života na svete (83,5 rokov), naše sa dožívajú o päť rokov menej. V skupine štátov bývalého sovietskeho bloku je postavenie Slovenska lepšie, naše ženy a muži žijú dlhšie ako v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, pobaltských republikách, na Ukrajine, v Bielorusku a v Rusku.

**[Viete prečo ženy žijú dlhšie? Pozrite si sériu vtipných fotografií...](http://www.ephoto.sk/fotogaleria/inspiracie/preco-zeny-ziju-dlhsie-ako-muzi/?utm_source=web&utm_medium=zdravie.sk)**

Starnutie - sú zaznamenané rôzne teórie, ale doteraz žiadna nedáva uspokojivú odpoveď. Starnutie je pravdepodobne čiastočne geneticky a čiastočne exogénne výsledkom časovej a náhodnej súvislosti ireverzibilných (nezvratných) zmien životných substancií.

Mortalita (úmrtnosť) udáva podiel zomrelých z určitej skupiny za určité časové obdobie. Uvádza sa v prepočte na 1 000 osôb a udáva sa v ‰. Najčastejšie používaným ukazovateľom je hrubá miera úmrtnosti, ktorá vyjadruje počet zomrelých na 1 000 osôb stredného stavu obyvateľstva za kalendárny rok.

Záver -----

Starnutie je dej nezvratný, týka sa každého z nás. To vieme všetci. Ale je potrebné si včas uvedomiť skutočnosť, že funkčný stav organizmu starého človeka nie je daný iba zákonitými involučnými zmenami tela. Ovplyvňujú ho skutočnosti ako liečenie chorôb, predchádzanie rôznych, najmä neinfekčných ochorení, vyplývajúcich z nesprávneho životného štýlu, výživy a fyzickej inaktivity.


Pohyb je potrebný!

Strečing - Cvičenie pre dokonalé pretiahnutie


Nemalú úlohu zohráva vplyv okolitého prostredia, sociálne role starého človeka, jeho sebestačnosť či osamelosť. Vo svojej publikácii doc. MUDr. Peter Takáč, CSc. uvádza definície úspešné starnutie od Roweho a Kahna ako nízke riziko chorobnosti, vysokú úroveň mentálneho a fyzického fungovania a aktívne zapojenie sa do života. Vaillant o úspešnom starnutí hovorí v spojitosti s významom fyzického, sociálneho a emociálneho zdravia. Zdôrazňuje, že starnutie zahŕňa i schopnosť niekomu odpustiť, byť schopný pociťovať vďačnosť, tešiť sa i z maličkostí...

Literatúra

- KOVAL, Š. Týranie starých ľudí. ISBN 80-967611-2-9. 1. vyd., PonT, s.r.o. Košice, 2001, 148 s. - TAKÁČ, P. Stratégie zdravého starnutia v rámci preventívnej geriatrie. ISBN 80-89168-08-6. Roven Rožňava. Rožňava. 2004. 129 s. - VAILLANT, G.E., MUKAMAL, K. Successful aging. American Journal of Psychiatry, 2001, 158. s. 839-847. - _Národná správa o ľudskom rozvoji SR 2001-2002._ [online]. [Cit. 2014-05-05]. Dostupné na: http://www.cphr.sk/undp2002sl\_09.pdf
- - - - - -

Recenzovaný odborný článok.

irrah

Minule boli u mňa na návšteve pravnúčatá a tá strašia (5 ročná Simonka) mi hovorí " dedo ty si už veľmi starý " Tak som si položil otázka, od ktorého veku sa v skutočnosti počíta tá staroba. Mám 87 rokov a duševne sa cítim dobre! Len sú tu príznaky, ktorým nerozumiem. Bolia kríže, už horšie vidím a počujem. Trávenie tak dobre nefunguje. Na každú maličkosť mi predpíše lekár nejaký liek a keď si prečítam pribalový letáčik, tak si poviem, ten nebudeš užívať a vrátim ho späť doktorovi. Tak som ešte tu na svete Božou pomocou. To je, maslím si to podstatné. Náš Pán vie, kedy už je tu tá skutočná staroba. Pamätám na jeden český film, kde lekár povedal: telo musí ísť na druhý svet zhumplované!! Je to pravda? Však manželka uč má 84 a sme spolu 61 rokov. Čo si želať viac?

Igor74

Srdečne pozdravujem :)
Je vynikajúce, že ste sa dožili takého požehnaného veku a v relatívne v dobrom zdraví. Dnes sa oveľa mladší trápia s radou problémov, ktoré sú spojené so starnutím a plnia ordinácie lekárov alebo v domovoch dôchodcov čakajú na svoju poslednú hodinu ... Netušia pritom, že už existuje aj spôsob zvaný antiageing, ktorý nám ponúka mnohého z týchto problémov sa zbaviť a žiť plnohodnotný a zdravý život napriek pribúdajúcim rokom.