Pokora je znakom vnútornej zrelosti a sily: ako ju dosiahnuť?

Jedno motto hovorí, že mnohí z nás by chodili úplne nahí, keby sa mali obliecť len do šiat utkaných z vlastnej pokory. Zamyslime sa nad tým spoločne: čo je na tom pravdy?

Medzi silné vnútorné zbrane ľudskosti i veľkosti človeka patrí aj pokora. O pravde a pokore je dnes silná móda priveľa filozofovať a primálo konať. Keďže už starí Rimania nás poučili o tom, že činy sú hodné viac ako len slová (acta, non verba), skúsme sa držať princípu, že menej býva niekedy viac.

Pokora - kráľovná cností

Podľa jedného z najväčších mysliteľov a filozofov ľudstva je pokora cnosťou cností (T. Akvinský). Je to jedna zo siedmich cností aj podľa kresťanstva. Ide o pocit, keď si človek uvedomuje vlastnú nedokonalosť alebo závislosť na niekom.

Opakom pokory je pýcha. Preto naši predkovia zanechali múdru zvesť a ponaučenie i večné posolstvo pre nás, že pýcha vždy predchádza pádu! Pokora je skromné chovanie, nesebeckosť a prejavuje sa u človeka, rešpektujúceho druhých. Pokora je aj pocit, keď si človek uvedomuje vlastnú nedokonalosť, alebo závislosť na vyšších požiadavkach a má dôveru, keď sa to od neho očakáva, a nielen keď potrebuje neúmerne velebiť sám seba. Pokora vyrastá z pocitu vlastnej slabosti a nedokonalosti vzhľadom k požiadavkám.


Prečítajte si tiež:

Pud a inštinkt: najväčšie hnacie sily v živote človeka


Pokora - kráľovská príležitosť múdrych

Pokora – ak je skutočná, tak je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej zrelosti a sily ako odvaha alebo schopnosť odpúšťať. Veľa ľudí takú odvahu nemá, radšej si od strachu zašpiní gate, a zbabelo chodí s pyšným nosom po svete.

Ako sa stať pokorným? Otvor sa, milý čitateľ... Prijmi realitu a svoju obyčajnú ľudskosť. Tak svoje nedostatky, ako aj prednosti. Uvedom si, precíť a pochop svoje pozitíva i negatíva, tak osobnostné ako i charakterové a všetky ostatné. Spoznaj dobre svoje obmedzenia, úbohosť, ale prijmi s vďakou aj svoje dary, schopnosti. Čo si dostal, dávaj ďalej, nenechávaj si to pre seba. Až keď budeš pokorný, môžeš skutočne dávať a prijímať. A všetky dobré skutky rob ticho, nenápadne, nie preto, aby ťa obdivovali, ale z lásky. Vtedy budú mať úžasnú hodnotu.

Pokora ti umožní komplexne rásť (napríklad v biznise, láske, sebaúcte, pevnej vôli, znalostiach).

Desatoro doporučení k pokore

Každému môže vyhovovať niekoľko rovnakých, ale aj úplne odlišných znakov – tipov k jej výučbe, tréningu i zvládnutiu. Nájdite si tie svoje:

  1. Skromne prijať sám seba takého, akým človek naozaj je - žiadny systém na svete nie je dokonalý – môže byť len horší alebo lepší. Ani žiadny živý človek nie je neživým robotom. Nežije, nepracuje a nekoná bez chýb. Nielen preto, že mýliť sa je ľudské. Ale aj preto, že každá osoba má svoje silné i slabé stránky, svoje prednosti i nedostatky.

  2. Byť triezvym realistom, pragmatikom a nehrať sa na ilúziu a na niekoho, kým nie ste - mnohí na tomto svete by chodili úplne nahí alebo len veľmi biedne a chabo odetí, ak by sa mali obliecť do svojej pokory).

  3. Rešpektovať, ctiť a vyznávať pravdu - dbať o to, aby obraz, ktorý svojim životom maľujete ako vlastné vrcholné dielo, bol vždy pravdivý.

  4. Viac dávať a menej brať, viacej tvoriť a menej troviť - činiť viac osohu, úžitku a dobra v prospech iných ľudí, nielen pre seba.

  5. Nechváliť sa sám vlastným dielom - dobré dielo sa chváli samo.

  6. Kráčať za svetlom a slnkom - neuspokojiť sa s tým, čo človek docielil v duchovnom bohatstve, ale usilovne sa učiť a prijímať nové výzvy k zdokonaleniu seba a pomoci pre ľudí a spoločnosť.

  7. Žiť a činiť podľa zásady, že byť znamená oveľa viac ako mať - duševné bohatstvo je prvoradé pred materiálnym, hodnota je viac ako cena. Najhodnotnejšie bohatstvo človeka – život, zdravie, múdrosť, láska, spokojnosť, šťastie - sa nedá kúpiť za žiadne peniaze sveta.

  8. Pomáhať slabším a menej schopným - nie každý sa narodil práve pod šťastnou hviezdou, a hoci má vôľu, môže mať rôzne iné obmedzenia, deformácie a hendikepy, prečo sa nedokáže sám realizovať. Napríklad invalidi, či deti v chudobných rodinách.

  9. Pochopiť a precítiť to, čo je viditeľné len srdcom nie očami - rozvíjať šiesty zmysel, vedieť počuť nepočuteľné a vidieť neviditeľné – napríklad počuť trávu rásť a naučiť sa čítať pomedzi riadky.

  10. Vedieť sa rozdať a nebyť sebcom - napríklad plnohodnotne pochopiť ideový odkaz T. Mertona, ktorý povedal: „Začiatok pokory je zároveň začiatkom požehnania a dovŕšenie pokory je dokonalosťou každej radosti“.

Zhrnutie a závery

Pokora je výzvou, šancou, príležitosťou i cestou ku šťastiu pre moderného človeka aj v treťom miléniu. Pramálo o nej učí škola, ale život áno. Nie je to len o tom, že karma je zdarma, že božie mlyny melú pomaly a stále. Je to vyšší princíp človeka.


Prečítajte si aj tento článok:

Pud a inštinkt: najväčšie hnacie sily v živote človeka